Samordna opptak offentliggjorde i dag tallene for opptak til høyere utdanning. Og de viser en generell økning av studenter som har fått studietilbud, men nedgang blant grunnskolelærerutdanningene. Mest for 1-7 hvor nedgangen er på hele 13,5 prosent.

Rekordmange har fått tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, sier at «Kunnskap, utdanning og forskning er nøkkelen for å få til den omstillingen Norge står midt oppe i». Vi er enige i denne uttalelsen; kunnskap er nøkkelen til å møte et samfunn i rask endring. På bakgrunn av nevnte uttalelse, finner Pedagogstudentene det overaskende at Røe Isaksen ikke er mer bekymret for nedgangen i opptaket til lærerutdanningene.

Pedagogstudentene krever tiltak etter kraftig nedgang på grunnskolelærerstudenter

Nedgang i kvalifiserte søkrere

Med en total nedgang på 3,9 % færre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene sammenlignet med i fjor, er Røe Isaksen positivt overrasket over tallene. Om man går nærmere inn i statistikken, ser man at tallene er rødere enn Røe Isaksen gir uttrykk for. Grunnskolelærerutdanning 1.-7 har en nedgang på 13,47 % sammenlignet med i fjor. 18.juli publiserte NRK en sak om frykten for alvorlig lærermangel i Norge. Når man ser disse sakene i sammenheng, er det grunn til bekymring. For å hindre lærermangel i framtiden, må det utdannes flere lærere. For å utdanne flere lærere, må det rekrutteres lærerstudenter. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Framtidig lærermangel

Nå må regjeringen tar framtidens lærermangel på alvor. Det må settes i gang tiltak for rekruttering til lærerutdanningene, det må prioriteres midler til veiledningsordning for nyutdannede, slik at man beholder lærere i yrket, og det må bevilges mer midler til lærerutdanningene slik at vi får best mulige utdanninger som skal utdanne framtidens lærere.

Vi vet at en av tre lærere slutter etter få år i yrket. Vi vet at tilbudet om veiledningsordning for nyutdannede er svært varierende, fra kommune til kommune og fra skole til skole. Vi vet at vi sitter på en stor reservestyrke av lærere som ikke jobber i skole eller barnehage, og vi vet at vi venter en stor lærermangel. Vi vet altså dette, men spørsmålet er hva som skal gjøres.

Pedagogstudentene mot karakterkrav

Pedagogstudentene er i hvert fall sikre på hva som ikke bør gjøres. Det bør ikke settes karakterkrav i ett utvalgt fag, og det bør ikke settes store begrensninger på hvilke fag institusjonene kan tilby, slik at vi potensielt mister både mangfold av fag og lærerstudenter. Lærerstudenter bør ikke snakkes ned, og alltid framstilles som taperne av studiebarometeret, der de framstilles som «late og lite dedikerte». Lærerne må snakkes opp, og det samme må lærerstudentene.

Det er ikke bare grunn til å svartmale. Det er flott at rekordmange ønsker å ta høyere utdanning. Pedagogstudentene er også gledelig overrasket over at opptaket til barnehagelærerutdanning har økt med 8,94 %. Utdanning starter i barnehagen, og da trengs det kvalifiserte barnehagelærere. Det er også svært positivt å se at den integrerte femårige lærerutdanningen har steget med 5,56 %. Fra 2017 vil grunnskolelærerutdanningene bli masterutdanninger, og Pedagogstudentene håper attraktiviteten vil vedvare fram mot neste års opptak. Når det er sagt, så er det helt nødvendig at det settes i gang tiltak for å rekruttere flere studenter til grunnskolelærerutdanningene.

Viktig med mangfoldig kompetanse

I dagens pressemelding fra regjeringen, uttaler Røe Isaksen at han vil «skape en skole hvor elevene lærer mer, og lærerne er nøkkelen for å få dette til». Vi støtter intensjonen, men for å få til dette må man prioritere læreren og på lærerutdanningene. I fellesskap må vi fremheve positive sider ved læreryrket og viktigst av alt; snakke opp profesjonen. Ved å gjøre dette, avsette midler til veiledningsordning for nyutdannede og lytte til lærerne og lærerstudentene, mener vi at rekruttering til lærerutdanningene i større grad vil møte framtidens behov for lærere.