Lærerstudentenes dom over statsbudsjettet: savner midler til rekrutteringsstillinger

Nok midler til de nye grunnskolelærerutdanningene?

I statsbudsjettet som er lagt fram i dag, er det flott å se at regjeringen satser på de nye grunnskolelærerutdanningene ved å foreslå nye 150 millioner i 2017 som skal gå til tettere oppfølging av studentene, økt samarbeid med yrkesfeltet, styrket kompetanse til de ansatte, mer forskningsbasert utdanning og økt internasjonalisering. Pedagogstudentene er derimot bekymret for at det ikke er innvilget midler til nye rekrutteringsstillinger øremerket lærerutdanningene. Kapasitetsbygging i UH-sektoren er en forutsetning for utviklingen av lærerutdanninger av høy kvalitet.

Vi ser med glede at regjeringen kommer med friske midler til de nye grunnskolelærerutdanningene, men savner midler til nye rekrutteringsstillinger. Det er et stort behov for å sikre utdanningsinstitusjonene den kompetansen de trenger for å drive de nye utdanningene etter de kravene som er. Vi kan ikke vente, vi trenger kompetansen allerede fra neste høst, sier leder Silje Marie Bentzen.

Hva med de nyutdannede?

Et av satsningsområdene til Pedagogstudentene er øremerkede midler til veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte. Rekruttering til lærerutdanning er synkende og det er et stort frafall av nyutdannede lærere. Det vil svekke regjeringens ambisjoner om en bedre skole og barnehage med flere lærere.

Vi er positive til økte bevilgninger knyttet til etter- og videreutdanning. Men ser det samtidig som svært forunderlig at det ikke er øremerket midler til veiledningsordning for nyutdannede. Frafallet av lærere er stort, og evalueringer viser at en kvalitetssikret veiledningsordning for alle nyutdannede og nytilsatte, vil være et viktig tiltak for å forhindre frafall, poengterer Bentzen.

Kvalitet i barnehage fordrer kvalitet i barnehagelærerutdanningen

Pedagogstudentene er skuffet over at barnehagelærerutdanningen fortsatt plasseres i finansieringskategori E i finansieringssystemet i høyere utdanning. Og at systemet fortsatt stimulerer til kvantitet framfor kvalitet, uttrykker Bentzen, og tilføyer:

Med regjeringens ambisjoner for lærerutdanningene, barnehage og skole, hadde vi også i år forventet at dette tydeligere ble gjenspeilet i finansieringen av lærerutdanningene.