Lærerutdanning 2025 er en langsiktig nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Lærerutdanning 2025 er en nasjonal og langsiktig strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.  Pedagogstudentene støtter de overordnende målene i strategien, men mener det fortsatt er mye arbeid som gjenstår.

 

Pedagogstudentene håper strategien bidrar til bedre samarbeid

Et viktig mål med strategien er at den skal virke samlende og mobiliserende på alle som er involvert i lærerutdanningene. Pedagogstudentene er en av aktørene som har vært tett på i utarbeidelsen av strategien.

 • Vi er glad for at lærerstudentenes stemmer blir verdsatt og lyttet til. Vi kommer til å følge den videre implementeringen tett, sier leder av Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen
 • Samarbeid mellom nasjonale utdanningsmyndigheter, lærerutdanningsinstitusjoner, barnehage- og skoleeiere, lærerprofesjonen og studentene er helt avgjørende for å heve kvaliteten på lærerutdanningene ytterligere. Pedagogstudentene håper at denne strategien kan bidra til bedre samarbeid mellom aktørene.

Skole- og barnehagesektoren tettere på lærerutdanningene

Strategien legger særlig vekt på at kvaliteten i lærerutdanningene ikke bare avhenger av innsatsen fra lærerutdanningsinstitusjonene, men også at de barnehagene og skolene der studentene har praksis underveis i studiet og senere skal jobbe, tar ansvar for å bidra til god kvalitet.

 • Praksisdelen av lærerutdanningene er en svært viktig del av lærerutdanningene. Det er positivt hvis strategien kan bidra til en integrering og likeverdighet som gjør at skolene og barnehagene i større grad anser seg som lærerutdanninger, sier Bentzen.

Pedagogstudentene mener det er viktig å løfte hele praksisopplæringen

Et hovedgrep i strategien er partnerskap mellom lærerutdanningene og skole- og barnehageeiere for å etablere lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager. 

Leder Silje Marie Bentzen sier at Pedagogstudentene støtter de overordnede målene i strategien, men mener likevel det er flere gjenværende utfordringer.

 • Pedagogstudentene synes det er svært positivt at det skal opprettes forsterkede partnerskap for praksisopplæringen gjennom lærerutdanningsskoler- og barnehager.
 • Vi vil likevel påpeke at disse ikke må bli en hvilepute for å fortsette arbeidet med å heve kvaliteten på hele praksisopplæringen. Pedagogstudentene vil følge godt med slik at de ikke utvikles A- og B-praksis. Hele praksisfeltet må løftes for at kvaliteten på praksisopplæringen skal bedres, sier Bentzen.

Nyutdannede lærere skal få bedre oppfølging

Pedagogstudentene er svært opptatt av at nyutdannede lærere skal få veiledning den første tiden i yrket, som kan legge et grunnlag for senere yrkesutøvelse og profesjonell utvikling.

 • Pedagogstudentene er svært fornøyd med at ett av innsatsområdene er profesjonsutvikling for nyutdannede.
 • Det er bra at strategien poengterer de nyutdannede skal kunne forvente at arbeidsgiver har et system som støtter dem i overgangen fra utdanning til yrke og som bidrar til at de inkluderes i et profesjonsfellesskap, avslutter Bentzen.

 

Les strategien Lærerutdanning 2025

Strategien har fire overordnede mål for lærerutdanningene:

 1. Studieprogrammer som er faglig krevende og givende
 2. Faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer
 3. Kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehagesektoren og skolesektoren
 4. Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren

 

Pressemelding 6. juni 2017