Arbeidet som leder av Pedagogstudentene kom raskt i gang etter ferien med et internasjonalt perspektiv. Midt i juli avholdt Education International (EI) en workshop for unge medlemmer. EI er en paraplyorganisasjon for fagforeninger for lærere fra hele verden.

Vi skulle lære om og jobbe med FNs bærekraftsmål, utdanning og fagforeningenes rolle. I tillegg skulle det handle om unge medlemmer, så man hadde satt en aldergrense på 35 år for workshopen. Arrangementet varte i tre dager, hvor 50 representanter fra 30 land kom sammen for å dele erfaringer, diskuterte, og få ny kunnskap og nye idéer.

Deltakere fra hele verden kom med sine perspektiver og erfaringer og dro hjem med ny kunnskap, nye venner og ny giv!

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er 17 mål knyttet opp mot en strategi som strekker seg til år 2030. Før disse målene vi nå snakker om, hadde vi tusenårsmålene. Bærekraftsmålene bygger på disse og er en enighet mellom medlemslandene i FN. Landene har forpliktet seg til å arbeide for å oppnå målene gjennom systematisk arbeid, delmål og ulike indikatorer for oppnåelse. Vi er en sammensatt klode med ulike utfordringer, og mange like, noe som også kom godt frem i vår samling av 30 ulike nasjoner som representerte alle kontinenter.

Mål nummer fire: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Denne gang var det ett mål som ble spesielt viktig, nemlig mål nummer 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Vi hadde workshops om privatisering og likestilling i sammenheng med mål nummer 4. I tillegg så vi på utfordringer, muligheter og ansvar som fagforening for å oppnå utdanning til alle. Dette ble også knyttet til andre av de 17 målene, for å se flere sammenhenger. For eksempel er det flere steder i verden der basale behov for vann, mat og infrastruktur er en utfordring for å få til utdanning for alle. Det setter vårt virke i perspektiv når man kan sammenlikne med andre land og deres utfordringer, selv om vi alle har våre styrker og områder for forbedring og utvikling.

Work shopen gikk på tre språk, og den Afrikanske regionen samarbeidet på både fransk og engelsk.

Selv om vi i Norge er et privilegert land med økonomisk rikdom, stabilt demokrati, trygg velferdsstat og gode skolesystem, så må vi ikke tro at vi er helt i mål med noen av bærekrafts-målene. Workshopen handlet om hvordan det kan være mulig å realisere målene. Hva kan vi gjøre for å nå målene? Som lærer i barnehage og skole, kan jeg bidra? Hvordan? I denne omgang er det flere spørsmål enn svar – og fasiten har vel ingen.

Jeg utfordrer deg til å gjøre deg opp noen tanker om mål nummer fire, og gjerne de andre også. Husk at læreplanfornyelse for grunnskolen er like rundt hjørnet og dette arbeidet kan studentene også bidra inn i. Når vi skal fastsette hva som er viktig å lære på skolen i fremtiden, er et globalt perspektiv også viktig å ha med seg. FNs bærekraftsmål kan kanskje hjelpe oss å belyse noen perspektiver som blir viktig i fremtiden for at vi får en best mulig planet å leve på både for oss og generasjonene som kommer.

Deltakere fra Storbritannia, Norge, USA, Canada, Vanuatu og Filippinene presenterer gruppearbeid.

Arbeid med unge medlemmer og fagforeninger

I tillegg til å fokusere på FNs utviklingsmål, var det unge medlemmer og fagforeninger som stod på agendaen. Organisasjonsgraden, altså hvor mange som velger å være medlem i en fagorganisasjon, synker i Norge. Dette er en trend vi som forbund og studentorganisasjon må arbeide for å snu. Så hvordan kan man være relevante? Hvordan blir fagforeninger sett på av samfunnet? Hvem er vi og hva vil vi være? Dette var noen av spørsmålene vi tok opp. Svarene var både like og ulike, ettersom hvor man kom fra. Og la meg si med en gang: vi har mange ting vi skal fortsette å arbeide med å forbedre her i Norge – men vi risikerer i det minste ikke å bli drept for å være fagorganisert slik det er i andre deler av verden, noe flere kunne fortelle om på workshopen.

Studentorganisering

Milo fra Sentralstyret i Utdanningsforbundet snakket blant annet om barnehage/early childhood til stor interesse og støtte fra salen.

Som representant for Pedagogstudentene, studentorganisasjonen i den største fagforeningen for lærere i Norge, fikk jeg mange tilbakemeldinger. «En slik ordning burde vi også hatt!», «Hva? Er det mulig å være lærerstudent og bli hørt av de som bestemmer?», «Det er så inspirerende å se at det går an!». Så la oss ta et sekund og klappe oss selv på skuldra for å ha valgt å engasjere oss i en organisasjon der vi studenter står samlet.

Vi er med på å utvikle barnehagen og skolen for fremtiden. Beslutningstakere i politisk ledelse og akademia vet at vår stemme bør lyttes til. Igjen må det nevnes at vi er ganske heldige med de forholdene vi arbeider under som engasjerte studenter. En slik global samling har en tendens til å gjøre en både stolt og ydmyk over dette. I alle fall var det slik jeg følte det ved å representere oss i dette forumet. Motivasjonen for å fortsette det gode arbeidet Pedagogstudentene gjør i hele landet brenner som aldri før.

Mathilda, leder av vår søsterorganisasjon i Sverige, Lärarförbundet student, bidro på både spansk og engelsk med sine perspektiver.

Hvem er Education International (EI)?

EI er en global samling av fagforeninger for lærere, andre som arbeider med utdanning og støttepersonell. Totalt er det 400 medlemsorganisasjoner fra 177 land med totalt 32,5 millioner medlemmer. Utdanningsforbundet med sine omtrent 170 000 medlemmer er én av disse organisasjonene som til sammen blir EI. I administrasjonen og ledelsen til EI jobber det 75 personer. EI har tre offisielle språk; engelsk, fransk og spansk, og bruker også mye tysk, russisk og arabisk for å kommunisere med medlems-organisasjoner over hele verden. Les mer om EI på nettsidene deres.

Hva gjør Education International (EI)?

EI sine grunnprinsipper er menneskerettighetene og rettighetene til fagforeninger, og de forplikter seg til å arbeide for demokrati, likeverd og sosial rettferdighet. EI er politisk uavhengig og en selvstendig organisasjon. Organisasjonen jobber med et bredt spekter av temaer knyttet til utdanning og skole.

Blant annet temaer som:

  • Tidlig barndom/barnehage 
  • Utdanning til alle
  • Hele utdanningsløpet
  • Lærerutdanning
  • Solidaritetsarbeid
  • (Mot) privatisering
  • Likestilling
  • Flyktninger
  • Styrke fagforeningene
  • …og mye mer.

Gjennom møter, konferanser, workshops, politisk påvirkning og kunnskapsdeling forsøker EI å fremme organisasjonens stemme både globalt, regionalt og nasjonalt. Men husk; EI er en konstruksjon av medlemsorganisasjonene, så det er vi som er EI og det mangfoldet av våre stemmer som fremmes.

Se flere bilder og les mer: