Pedagogstudentene oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten sin

Hva mener egentlig de ulike partiene om spørsmål som angår lærerutdanning? Vi presenterer Pedagogstudentenes eget partibarometer, og vil oppfordre alle medlemmer til å bruke stemmeretten sin.

Pedagogstudentene håper du vil bruke stemmeretten din. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon og vi arbeider for å få gjennomslag for vår politikk over hele den politiske fargeskalaen.

Hva mener egentlig de ulike partiene om spørsmål som angår lærerutdanning? Vi presenterer Pedagogstudentenes eget partibarometer!

Hva mener partiene om lærerutdanning spesielt?

Mediene og de sosiale mediene overøses av de politiske partienes største kampsaker. Mange fremhever kunnskap, skole, barnehage og utdanning, men akkurat lærerutdanningene havner gjerne litt i skyggen.

Vi håper at du som lærerstudent er opptatt av hva partiene ønsker med din utdanning, og vi har derfor lest parti-/stortingsprogrammene for deg, på jakt etter konkret politikk som omhandler det Pedagogstudentene er opptatt, nemlig: lærerutdanning, opptak og rekruttering til våre utdanninger, samt veiledning av nyutdannede lærere. Dette mener partiene:

Arbeiderpartiet
 • Sørge for at alle nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole omfattes av en veiledningsordning
 • Endre og forbedre de nye masterutdanningene for lærere ved å styrke pedagogikken, praksisopplæringen og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid
 • Gjennomføre forsøk med flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene
 • Evaluere og forbedre praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag (PPY)
 • Øke rekrutteringen til læreryrket, blant annet med mer praksis i utdanningen
 • Rekruttere og videreutdanne flere yrkesfaglærere og styrke yrkesfaglærerutdanningene
 • Det er for få studenter som vil bli lærere hos de yngste elevene, og spesielt for få menn. Arbeiderpartiet vil gjøre lærerutdanningen enda bedre gjennom mer praksis og en større andel pedagogikk.
 • Etablere hospiteringsordninger for lærere, skoleledere og lærerutdannere, der de får mulighet til å få relevant erfaring og kompetanse fra andre deler av utdanningssystemet og arbeidslivet

Les mer om Arbeiderpartiets politikk

Høyre
 • Fullføre og kvalitetssikre en femårig masterutdannelse for lærere.
 • Arbeide for strengere opptakskrav til lærerstudiene.
 • Styrke satsingen på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdannelsen og etter- og videreutdannelsen av lærere.
 • Styrke kompetansen om evnerike barn i lærerutdanningen.
 • Rekruttere flere yrkesfaglærere, blant annet gjennom rekrutteringsstipender.
 • Utvikle tettere samarbeid mellom institusjonene som utdanner barnehagelærere, og barnehagene.
 • Sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren.
 • Fremme bedre samarbeid mellom skole, høyere utdannelse og arbeidsliv, eksempelvis gjennom mer hospitering for lærere i arbeidslivet, forskningsnær undervisning og lektor 2-program.

Les mer om Høyres politikk

Fremkrittspartiet
 • Læreryrket kan best øke sin status gjennom gode lærerutdanninger som gir lærerne kunnskap av god kvalitet og lærer dem å bli gode og tydelige kunnskapsformidlere og gode klasseledere med autoritet. Det bør åpnes for at lærerutdanningene gis anledning til å foreta intervju av søkerne i forbindelse med opptak.
 • ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk evalueres etter 3 år

Les mer om Frp sin politikk

Senterpartiet
 • Lærere som underviser på lærerutdanningsinstitusjonene må jevnlig ut i praksis i skolene. Det er behov for å styrke faglærerutdanningene framover. Hospitering må bli en naturlig del av etterutdanningen.
 • At alle lærerstudenter må ha ett praktisk-estetisk fag som en del av grunnskolelærerutdanningen.
 • Reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen.
SV
 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere.
 • Sikre kvaliteten i barnehagelærerutdanningen, ingeniørutdanningen og sosionomutdanningen ved å heve disse utdanningene en finansieringskategori.
 • Innføre et nytt opptakssystem. SV vil i samarbeid med sektoren og de ulike fagområdene utarbeide forslag til fornuftige og alternative opptakskriterier, som fremmer kvalitet og ivaretar arbeidslivets behov for nok kompetent arbeidskraft.
 • Avvikle ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningen, til fordel for smartere krav som for eksempel snittkarakter.
 • Sikre at barnehagelærarutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål.
 • Øke skolenes flerkulturelle kompetanse gjennom lærerutdanningen, og tilbud om etter- og videreutdanning.
 • Sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål.
 • Sikre at mangfold og flerkulturell kompetanse inkluderes i utdanningstilbudene for velferdsyrkene.
 • At barnehagen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagene. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte.
 • At skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen.
 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. SV vil også innføre en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere.

Les mer om SV sin politikk

KrF
 • at en modul om KRLE skal være obligatorisk i lærerutdanningen – både som grunnlag for undervisning i KRLE, og som forutsetning for å bedre forstå elever med ulike bakgrunner.
 • sørge for at lærerutdanningen gir god kompetanse både i bokmål og nynorsk
 • i større grad bruke praksisveiledernes kompetanse og erfaring inn i selve lærerutdanningen.
 • øke rekrutteringen av barnehagelærere, og spesielt mannlige.
 • KrF ønsker en lærerutdanning som har faglig og pedagogisk høyt nivå, og som gir studentene kunnskap om hvordan barn lærer. Lærerutdanningen må være skolenær. Når lærerutdanningen er utvidet til en femårig utdanning, må det først og fremst gi rom for betydelig utvidet praksis og praksisnær pedagogikk med vekt på relasjonskompetanse, vurderingskompetanse og klasseledelse. KrF vil prioritere dette mer enn større faglig fordypning til et nivå langt over det elevene er forutsatt å lære i skolen. Det er viktig å rekruttere de rette studentene til å bli lærere – de som har et godt faglig nivå og evner å formidle kunnskapen til elevene. KrF vil stramme inn kravene i praksisperiodene med mål om at studenter som er lite egnet for læreryrket tidlig får råd om å velge en annen utdannelse.
 • Trygge og kompetente lærere er den viktigste nøkkelen til en god skole. I dag slutter 1 av 3 lærere i løpet av de fem første årene i yrket. Et viktig tiltak for å forhindre frafall og lærermangel er god veiledning for nyutdannede lærere. Praktisk læring og veiledning fra en erfaren kollega gjennom det første året etter endt utdanning vil både sikre en god overgang mellom utdanning og yrke, og bidra til å utvikle bedre lærere. Derfor foreslår KrF en lovfestet mentorordning for nyutdannede lærere. God klasseledelse må stimuleres gjennom lærerutdanningen, mentorordningen og en systematisk etter- og videreutdanning.

Les mer om KrF sin politikk

MDG
 • Gjøre normkritikk til en obligatorisk del av lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og gi opplæringsloven et normkritisk utgangspunkt.
 • Øke fokus på utvikling av lærernes relasjonskompetanse i lærerutdanningen.
 • Styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanningen.
 • Gjøre det enklere for ansatte i profesjonsutdanninger å kombinere stillingen med arbeid i relevant bransje.

Les mer om MDG sin politikk

Venstre
 • sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger
 • styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden
 • opprette flere praktisk-pedagogiske studieplasser, slik at flere studenter med en spesialisert fagkompetanse får mulighet til å bli lærere
 • heve kvaliteten på praktisk-pedagogisk utdanning
 • større vekt på praksisopplæring i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen
 • økt status for lærere gjennom høyere krav til utdanning og sertifisering, og ved at etter- og videreutdanning reflekteres i lærernes lønn
 • styrke rekrutteringen av menn til barnehagene
 • åpne for flere stillingskategorier i barnehagene, for eksempel barnehagelektor, som vil styrke både rekrutteringen og den forskningsbaserte barnehagevirksomheten
 • videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere
 • gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning
 • utvikle et program for å rekruttere flere fagutdannede til læreryrket
 • innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med berørte parter i utdanningssektoren

Les mer om Venstre sin politikk

Rødt
 • Sidemålsundervisninga må styrkes gjennom positiv forsøksvirksomhet og gjennom større fokus på sidemålspedagogikk i lærerutdanninga
 • Psykisk helse må vies mer tid i grunnskolelærerutdanningen.
 • Fjern kravet om fire i matte og tre i engelsk og norsk for lærerstudenter.
 • Alle barnehager må ha styrere med barnehagelærerutdanning.
 • Barnehageansatte må sikres mulighet til etter- og videreutdanning, assistenter må få tilbud om barnehagelærerutdanning, ufaglærte må få tilbud om å ta fagbrev

Les mer om Rødt sin politikk

 

Men hva med studentvelferd og høyere utdanning?

Norsk studentorganisasjon (NSO) har sammenfattet partienes valgløfter til studentene og generelle politikk om høyere utdanning. Les partienes valgløfter til studentene på NSO sine valgsider

 

Og hva mener partiene om lærertetthet og kvalifiserte lærere?

Utdanningsforbundets valgsider kan du lese mer om hva partiene mener om kvalifiserte lærere i barnehage og skole, og hvem som lover hva når det gjelder lærertetthet.

 

Ikke minst, hva mener Pedagogstudentene?

Pedagogstudentene er partipolitisk uavhengig og vår politikk er utarbeidet og vedtatt av organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte. Vi arbeider for
høy kvalitet i lærer- og pedagogutdanningene slik at studentene blir rustet til å virke i og utvikle profesjonen. Hensynet til eleven og barnet skal stå i sentrum, og dette er avgjørende når vi definerer kvaliteten på våre utdanninger.

Våre valgpriorteringer er:

 • Styrket praksis i alle våre utdanninger
 • En nasjonal veiledningsordning for alle nyutdannede lærere
 • Bedre finansiering av barnehagelærerutdanningen spesielt, og alle lærerutdanningene generelt

Les mer om vår politikk i vårt prinsipprogram

Hvorfor bør du stemme på de ulike partiene?

Vi har spurte partitoppene om nettopp dette. Og her er svarene vi fikk om hvorfor du bør stemme på deres parti, spesielt med tanke på barnehage, skole og lærerutdanning.

Senterpartiet

Trygve Slagsvold Vedum: «Heia læreren, heia nærheten og en praktisk og målretta skolehverdag»

Krf

Knut Arild Hareide: «Vår viktigste prioritering er læreren. Nå vil vi ha en lærernorm»

SV

Audun Lysbakken: «Vi trenger mer tid til det viktigste: Møtet mellom læreren og eleven, mellom barnehagelæreren og  barnehagebarnet. Vi vil ha en lærer- og barnehagelærernorm!»

Venstre

Trine Skei Grande: «Studiestøtte og studentboliger. Vi kjemper for læreryrket»

Rødt

Bjørnar Moxnes: «Nok lærere til hver elev og vekk med måle-, teste- og telleskolen»

Høyre

Torbjørn Røe Isaksen: «Masterutdanning og satsing på lærerne i skolen. Nå er det på tide med et løft for de yngste barna»

 

MDG

Rasmus Hansson: «Vi vil læreren være lærer»

 

Frp

Lill Harriet Sandaune: «God kvalitet i barnehage og skole og en enda bedre lærerutdanning»

 

Arbeiderpartiet

Trond Giske: «Flere lærere og en bedre femårig lærerutdanning med mer pedagogikk og praksis»

 

Husk at fristen for å forhåndsstemme er 8. september

For å stemme på valgdagen må du være folkeregisteret i kommunen du stemmer. Det er ikke alle studenter som er det, og derfor er det viktig å huske å forhåndsstemme. Siste frist for å forhåndsstemme er 8. september.

Finne ditt nærmeste valglokale

Les mer om valget