Vi savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning.

 Pedagogstudentenes leder, Hedda Eia Vestad, mener karakterkravet er feilslått og må endres

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble lagt frem 12.oktober til stor spenning. Pedagogstudentene savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i statsbudsjettet. Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling. 

Vi ser at det satses på yrkesfag, noe som er veldig positivt. 300 millioner til tidlig innsats i skolen, men vi stiller i likhet med Utdanningsforbundet spørsmål ved om disse midlene blir brukt på en slik måte at det vil gi et reelt løft i skolen.

Tidlig innsats: Uten å prioritere barnehagelærerutdanningen

Vi vet at kompetanse i barnehagen er viktig for kvalitet i tilbudet. For å fremme kvaliteten i barnehagen, er det avgjørende at regjeringen prioriterer å satse på barnehagelærerutdanningen. Vi ser av dette budsjettet at det nok en gang ikke gis rom for et løft i barnehagelærerutdanningen, noe både studenter og praksisfeltet har etterlyst lenge.

Det satses mot en pedagognorm i barnehagen og dermed blir viktigheten av en god utdanning noe vi fremdeles vil kjempe for.

Regjeringen sier at de prioriterer tidlig innsats, og Pedagogstudentene er derfor skuffet over at de ikke prioriterer barnehagelærerutdanningen i sitt statsbudsjett, sier leder av Pedagogstudentene Hedda Eia Vestad.

Pedagogstudentene mener en forutsetning for å bedre kvaliteten på barnehagelærerutdanningen er å sikre bedre stabile økonomiske rammer gjennom en kategoriheving av barnehagelærerutdanningen fra kategori E til D i finansieringssystemet for høyere utdanning.

Veiledningsordning: Oppfølging av Stortingets vedtak uteblir

I februar i år skjedde det noe stort for veiledningsordning for nyutdannede. Stortinget vedtok enstemmig at: «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning».

Dette er et stort skritt i riktig retning og vi er nå med på å utarbeide hvordan disse rammene skal se ut. Likevel er en fornyet avtale bare en del av det vi mener må til for at ordningen faktisk skal omfatte alle nyutdannede. Vi mener ressurser er en viktig forutsetning for at skole- og barnehageeier skal kunne realisere stortingsvedtaket.

Veiledning av nyutdannede viktig for å utvikle lærerprofesjonen, beholde gode lærere og sikrer en trygghet for barn, elever og foreldre. For skolens og barnehagens beste, burde derfor regjeringen følge opp vedtaket fra Stortinget som er tydelig på at alle nyutdannede skal få veiledning, sier Eia Vestad.

 

Relevante lenker:

Dytter utgifter over på kommunene

Regjeringen vil prioritere lærerspesialister, men får ikke støtte i opposisjonen

Utdanningsnytt.no: Leder – presset øker for å få flere lærere

Utdanningsforbundet: svakt om tidlig innsats

PBL-direktør: ikke barnehage sin tur i år

Pedagogstudentene er skuffet over manglende penger til veiledning av nyutdannede

Norsk studentorganisasjon sin samleside om statsbudsjettet, høyere utdanning og #studentkravet. 

Opposisjonen om budsjettet

Asheim: Et budsjett som gir alle en god start

Pedagogstudentene savner satsning på barnehagelærerutdanning og veiledning