Alle lærerutdanningene har et krav om praksis i utdanningen. Institusjonene har ulike praksisordninger, og det er ulike forutsetninger ut i fra geografi. For mange vil store avstander mellom bosted, institusjon og praksissted føre til økte utgifter i forbindelse med disse obligatoriske periodene. Utdanning skal følge gratisprinsippet og vi mener derfor at det må utarbeides ordninger som sikrer at studentene kan gjennomføre praksis uten at det går utover økonomien deres. 

Landsstyret vedtok en resolusjon om dette i november. 

Like muligheter til praksis

Alle våre utdanninger har et krav om et minimum antall praksisdager. Det er ulike praksisordninger på ulike institusjoner der studentene skal bli plassert på en praksisplass i nærområdet. Det er allikevel ingen klar definisjon på hva som er nærområdet. Dette kan føre til store avstander mellom institusjon/boplass og praksissted. En konsekvens av dette kan være økte utgifter for studentene, som midlertidig boplass eller ekstra reisekostnader, i en praksisperiode.

Dette strider imot gratisprinsippet for all utdanning. I Lov om universiteter og høyskoler § 7-1.1 står det «Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. (…)» (Kunnskapsdepartementet, 2005) Dette er i samsvar med Regjeringen sin uttalelse om utdanningsstøtten der det står «gi like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold» (Statsministerens kontor, 2016) Med dagens ordning er ikke dette realiteten, der studenter må dekke de ekstra utgiftene som kan forekomme.

Pedagogstudentene krever:
  • At studentene som må dekke ekstrakostnader ved reise og/eller boplass i praksisperioden skal få økonomisk kompensasjon tilsvarende utgiftene ved denne byrden.
  • Studentene skal få dekket billigste reisemåte. Det kan bli godkjent bruk av egen bil, eller leiebil, hvis det ikke er offentlig transport tilgjengelig eller det ikke er praktisk mulig for deg å benytte offentlig transport.
  • Og/eller at det blir tilrettelagt for andre tilbud som fjerner de økonomiske ekstrakostnadene for studenter i praksis.

Kilder:
(2005). Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-1
Statsministerens Kontor. (2016). Studielån og stipend. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/studielan-og-stipend/id2345598/