Se hva Hedda forklarer Utdannings- og forskningskomitéen med kulerammen. Klikk på bildet for å se videoen

Pedagogstudentene kommet med innspill til høring på Stortinget om kompetansekrav, lærernorm i skolen og hvilke opptakskrav som stilles for å komme inn på lærerutdanningene.

Les hva vi sa i høringen, og se video av hvorfor Hedda hadde med seg kuleramme til Stortinget.

Kort oppsummert mener Pedagogstudentene at:
 • Vi støtter forslagene om å innføre en norm for lærertetthet på skolenivå.
 • Vi er for kompetansekrav, men mot at disse skal ha tilbakevirkende kraft.
 • Vi mener man bør reversere opptakskravet om 4 i matematikk i lærerutdanningene og erstatte opptakskravene med minimum 40 skolepoeng.
Vi har særlig to budskap her i dag:
 • Dere må ikke finne på å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft. Det er totalt galimatias å avskilte 33 000 lærere.
 • Dere arbeide med rekruttering og flytte fokuset fra å bare få studenter til å begynne på lærerutdanningen, til hvor mange lærere som begynner å arbeide og velger å bli i skolen. Det fordrer at kvaliteten på lærerutdanningene prioriteres og at læreryrket fremstår som attraktivt.
Pedagogstudentene er for krav

Pedagogstudentenes fremste mål er at vi utdanner lærere som vil skape en god barnehage og skole for barna og elevene i dag og i fremtiden.

 • Vi er derfor for at det skal stilles krav til opptak til lærerutdanningene
 • Vi er for at det skal stilles krav til lærerstudentene underveis i utdanningene
 • Og vi er for at det skal være kompetansekrav for både lærerne i skolen og i barnehagen.
Det bør stilles krav om 40 skolepoeng for opptak

Pedagogstudentene mener blant annet at man bør stille krav om 40 skolepoeng for opptak til de fleste lærerutdanningene. De fleste lærerstudenter har allerede over 40 skolepoeng og vi mener det vil gjenspeile mangfoldet og bredden i skolens og samfunnets behov for kompetanse på en god måte. Vi har tall som viser at man med vårt krav vil få om lag samme antall kvalifiserte søkere, som med dagens krav. Forskjellen er at vårt krav ikke er dårlig symbolpolitikk som utestenger faglig sterke og motiverte studenter med høye snitt, men favner bredt og rettferdig. Vår klare anbefaling er derfor reverser regjeringens særkrav om 4 i matematikk og innfør heller 40 skolepoeng som opptakskrav.

Kompetansekrav med tilbakevirkende kraft

Pedagogstudentene mener det skal arbeides for kompetansekrav innenfor alle fag i skolen og at alle pedagogiske stillinger skal ha et formelt utdanningskrav. Vi er for masterutdanning, etter og videreutdanning og vi er for kunnskap og kompetanse.
Det vi derimot er totalt imot er at kompetansekrav skal ha tilbakevirkende kraft.
Vi tror ikke dere forstår rekkevidden av galskapen som ligger i forslaget som innebærer å avskilte 33 000 lærere:

 • Dere devaluerer utdanningen nærmest for en hel yrkesgruppe.
 • Dere underkjenner totalt verdien av realkompetanse opparbeidet gjennom arbeidslivet.
 • Det vil være urealistisk å gjennomføre, og legger for mye press på sektoren.
 • Dere overstyrer, fornærmer og viser mistillit til lærerne som yrkesgruppe generelt. Dere motarbeider altså det vi trodde var et felles mål – nemlig å heve læreryrkets status.
 • Men ikke minst vil det også gjøre læreryrket mindre attraktivt gjennom mangel på respekt for vår kompetanse.

Som det kommer frem i representantforslagene er det allerede i dag et stort behov for flere tusen lærere og behovet vil bli ytterligere forsterket med minstenormen for lærertetthet. Legger man på 33 000 avskiltede lærere, snakker vi om en rekrutteringskrise.

Rekruttering må satses på og læreryrket må bli attraktivt

Rekruttering til læreryrket er avgjørende for å lykkes med både lærernorm og kompetansekrav for lærere. Vi mener at noe av det viktigste dere kan gjøre for norsk skole er å ta rekruttering av lærere på alvor. Skal man lykkes med å rekruttere lærere, mener Pedagogstudentene at man må flytte fokuset fra antall søkere og plasser på lærerutdanningene til hvor mange lærere som faktisk gjennomfører utdanningene og velger å starte og bli i yrket. I Gnist indikatorrapport 2016 kommer det frem at det er stor lekkasje i mange ledd. Vi vil illustrere dette pedagogisk for dere gjennom denne kuleramma her:

Hvis dere tenker dere at dette er antall søkere til lærerutdanningene. Så er det ikke sånn at det tilsvarer antall lærere som kommer ut i andre enden, fordi:

 • Det er en del som ikke er kvalifiserte.
 • Det er en del som ikke får tilbud.
 • Det er en del som ikke møter opp og starter.
 • Det er ganske mange som faller fra underveis i utdanningen.
 • Det er en stor andel av de som fullfører utdanningene som rett og slett ikke begynner å arbeide i skolen.
 • Og av de som begynner å arbeide i skolen er det også en andel som faller fra i løpet av de fem første årene.
 • Av hundre søkere sitter man igjen med 17 personer i snitt som faktisk velger å arbeide i yrket.

Vårt poeng er derfor: Skal dere lykkes med å rekruttere de lærene vi allerede trenger og vil trenge i fremtiden, er de beste rekrutteringstiltakene dere kan gjøre å:

 1. Gjøre læreryrket attraktivt.
 2. Prioritere kvaliteten på lærerutdanningene.

Dere gjør læreryrket attraktivt ved å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, sikre god veiledning av nye lærere, heve statusen til læreryrket og vise tillit til lærerprofesjonen. Rett og slett sørge for at vi som lærere får gode rammer vil å følge opp barna på en god måte. Minstenormen for lærertetthet bidrar til å gjøre yrket mer attraktivt, kompetansekravene med tilbakevirkende kraft gjør det motsatte.

Det er mange grep dere kan gjøre for å prioritere kvaliteten på lærerutdanningene. Overordnet kan vi si at det handler om at våre utdanninger må sikres gode rammer gjennom høyere og stabil finansiering. Det må arbeides for å gjøre det attraktivt å være lærerutdanner og vi må sørge for å heve kvaliteten på praksis. Det som derimot er sikkert vil hemme kvaliteten på grunnutdanningene, er hvis 33 000 lærere innen 2025 skal bli videreutdannet. Lærerutdanningene er allerede i dag under et sterkt press. Det er spesielt lærerutdannerne som er en presset ressurs og institusjonene flytter mange av disse fra grunnutdanningene til videreutdanningen. Vi mener at sektoren ikke er rigget for å kunne håndtere en slik massiv videreutdanning og samtidig opprettholde og utvikle kvaliteten på grunnutdanningene.

Så kjære komité:
 • Dere må ikke finne på å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft.
 • Dere MÅ arbeide med rekruttering.
 • Det fordrer at kvaliteten på lærerutdanningene prioriteres og at læreryrket fremstår som attraktivt.
 • Minstenormen for lærertetthet er med å fremme dette, mens kompetansekrav med tilbakevirkende kraft er med å hemme dette.

 

Se video fra høringen

Les Pedagogstudentenes høringsinnspill