Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet representerer over 20 000 lærer- og pedagogstudenter fra alle institusjoner i Norge som tilbyr en lærerutdanning. Vi vil takke for muligheten til å gi våre innspill på høringen om forslaget om nye endringer i universitets- og høyskoleloven på vegne av landets lærer- og pedagogstudenter. I vårt høringssvar vil vi kun fokusere på endringsforslagene i kapittel 1-3, altså knyttet til eksamen, opptakskrav og utestenging på grunnlag av vedtatt forelegg. Vi vil ikke gå inn på bestemmelsene om personopplysninger. 

1. Eksamen 

Pedagogstudentene mener at forslagene i det hele vil styrke rettsikkerheten til studentene og gjøre sensureringen bedre. 

Pedagogstudentene mener også det bør være et system for ekstern sensurering ved eksamen. Vi mener at dette er et av de beste grepene man kan gjøre for å oppnå kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Vi skulle ønske kravet om ekstern sensur ble gjeninnført i universitets- og høgskoleloven. 

Pedagogstudentene mener følgende om eksamen og sensurering innen lærer- og pedagogutdanningene: 

 • Det skal benyttes eksterne sensorer ved eksamen. Studenter skal ha klagerett ved formelle feil og på karakter, samt ha mulighet til å få begrunnelse for karakter ved alle eksamener. 
 • Eksamen skal gi en rettferdig vurdering av hver enkelt student uavhengig av andre studenters prestasjoner. 
 • All vurdering skal foretas ut fra styringsdokumenter for utdanningen. 
 • Studentene skal være involvert i fastsettingen av vurderingskriteriene. 
 • Ved gyldig fravær skal studenten gis mulighet til å oppfylle nødvendige krav for å gå opp til eksamen. 

2. Institusjonenes mulighet til selv å fastsette tilleggskrav ved opptak 

Pedagogstudentene har ikke politikk som støtter at institusjonene skal ha mulighet til å fastsette egne tilleggskrav for enkelte studier som er strengere enn kravene som gjelder nasjonalt. For profesjonsutdanninger som lærerutdanningene mener vi det er viktig at nasjonale hensyn til rekruttering veier tungt i fastsettelsen av opptakskrav. I dagens situasjon med allerede stort behov for lærere, kan strengere tilleggskrav slå svært uheldig ut. 

Skal man likevel først endre opptakskrav til studier, støtter vi at det bør kunngjøres senest to år før iverksettelse. Dette er viktig for forutsigbarheten til søkerne. 

Pedagogstudentene mener følgende bør gjelde for opptak til lærerutdanningene: 

 • Opptak til barnehagelærerutdanning skal skje på grunnlag av generell studiekompetanse med minimum 40 skolepoeng. 
 • Om en søker til barnehagelærerutdanning mangler generell studiekompetanse, kan det gjøres unntak ved opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 
 • Opptak til grunnskolelærer-, faglærer- og lektorutdanning skal skje på grunnlag av generell studiekompetanse med minimum 40 skolepoeng. 
 • For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag skal opptakskravet være enten: 
  • mastergrad som inneholder minst to relevante undervisningsfag,
  • bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • bachelorgrad i idrettsvitenskap med minimum 180 studiepoeng i faget.
 • Ved opptak til yrkesfaglærerutdanningen skal det være krav om fullført fag eller svennebrev i gjeldende fagområde eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning. 
 • For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal opptakskravet være enten: 
  • fullført relevant profesjonsrettet bachelorutdanning i tillegg til krav om minimum to års relevant arbeidserfaring, eller
  • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæringsnivå og fire års yrkespraksis.

Utestenging på grunnlag av vedtatt forelegg: 

Pedagogstudentene er opptatt av at lærerutdanningene skal være krevende og motiverende og bidra til å gjøre studentene i stand til å oppfylle samfunnsmandatet. Utdanningene skal være krevende og holde et høyt faglig nivå. Det må derfor stilles tydelige krav og forventninger til studentene. Hensynet til eleven skal stå i sentrum, og dette er avgjørende når vi definerer kvaliteten på våre utdanninger.

Det er viktig med skikkethetsvurdering i lærerutdanningene. Skikkethetsvurdering skal sikre at studenter som gjennomfører en utdanning med det siktemål å jobbe i barnehage, skole og pedagogisk støttesystem skal ha de nødvendige forutsetninger for å utøve yrket.

Vi mener at politiattest skal kreves av alle ved opptak til alle lærerutdanninger og fornyes hvert tredje år. Vi mener det er til det beste for barna og elevene at også straffesaker som er avgjort med forelegg istedenfor dom, også skal fremkomme av politiattesten og skal kunne gi grunnlag for utestengelse fra praksisstudier og klinisk undervisning.

Pedagogstudentene mener følgende om politiattest og skikkethetsvurdering i lærerutdanningene:

 • Politiattest skal kreves av alle ved opptak til alle lærerutdanninger og fornyes hvert tredje år.
 • Alle våre utdanninger skal praktisere en grundig og gjennomgående skikkethetsvurdering av studenter, der alle parter i utdanningen skal delta.