Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet representerer over 19 000 lærer- og pedagogstudenter. Det er vi som kommer til å utdanne elevene i fremtidens skole. Det presiseres i høringsutkastet at Overordnet del også skal ligge til grunn for lærerutdanningene. Pedagogstudentene ser at forslagene i utredningen både vil få konsekvenser for vår fremtidige yrkeshverdag og for våre utdanninger. Vi vil derfor takke for muligheten til å gi våre innspill på høringen om forslaget til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen 

Et viktig verdiløft 

Innledningsvis vil Pedagogstudentene si at vi støtter Stortingets vedtak i forbindelse med Meld. St. 28 som slår fast at: «arbeidet med å fornye læreplanenes generelle del og fagfornyelsen må sikre et verdiløft i skolen gjennom å innlemme formålsparagrafens fellesverdier i skolen». Vi synes det er viktig at formålsparagrafen løftes frem og utdypes i Overordnet del. Overordnet del må være fremtidsrettet og må kunne stå seg over tid. Den må også være førende for den videre fagfornyelsen. Derfor mener vi det er svært viktig at innspillene fra høringsrunden blir godt innarbeidet og ivaretatt i endelig utkast. Pedagogstudentene mener utkastet til ny generell del har mange positive trekk, men vi mener samtidig at vesentlige endringer må på plass for at dokumentet får den kvaliteten den trenger for å stå seg over tid. 

Støtte til Utdanningsforbundet og lærernes stemmer 

Videre mener vi at læreres stemmer er spesielt viktige å lytte til i denne høringsrunden. Lærerne, som forvaltere av skolens samfunnsmandat og fortolkere av læreplanverket, har en spesielt viktig kunnskap om hvordan læreplanverket fungerer, som vi mener bør veie tungt. Vi, som lærerstudenter, støtter Utdanningsforbundet sitt innspill i denne høringsrunden. Vi mener perspektivene Utdanningsforbundet trekker frem er prinsipielt viktige og presise, og vi håper departementet vil da disse til etterretning. 

Pedagogstudentene har likevel enkelte innspill vi ønsker å understreke: 

Mangfold og likestilling 

Lærer- og pedagogstudenter er opptatt av at vi skal ut å jobbe i en mangfoldig skole, barnehage og støttesystem. I et samfunn i rask og kontinuerlig endring er det spesielt viktig å arbeide for likestilling og mangfold og jobbee mot all form for diskriminering. Pedagogstudentene mener Overordnet del har en for snever definisjon av mangfold, med særlig vektlegging på kulturelt mangfold. Vi mener det er viktigere å ha en bredere tilnærming til mangfoldsbegrepet slik at dokumentet skal fungere inkluderende i en skole der det er plass til alle. Pedagogstudentene mener normkritikk må bli vektlagt og at mangfold må bli sett som en ressurs. 

Vi mener Overordnet del bør legge samme definisjon av mangfold til grunn, slik det er formulert i rammeplanen for barnehagen: «Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger», og videre «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn». 

Språket 

Pedagogstudentene mener språket er for tungt og byråkratisk. Overordnet del må kommunisere godt med både lærere, elever og foreldre. Den må begeistre og virke samlende. Vi mener språket bør bli mer aktivt og påkoblet skolehverdagen. Vi mener de språklige kvalitetene som bidro til å skape begeistringen for Generell del, ikke i like stor grad er tilstede i Overordnet del. 

Elevene må komme tydeligere frem 

Hvor ble det av elevene? Pedagogstudentene mener elevrollen er for lite tilstede i utkastet. Dette henger blant annet sammen med det passive språket. Vi savner en aktiv, medvirkende og inkluderende elevrolle. Vi mener det er helt avgjørende at en slik elevrolle skrives tydeligere inn i Overordnet del for å kunne fungere i en mangfoldig og inkluderende skole. 

Mindre instrumentalisme 

Pedagogstudentene mener Overordnet del går i en uheldig instrumentell retning. Vi mener skolens nytteperspektiv overskygger at skolen skal være meningsfull for elevene her og nå. 

Barn og unges utdanningsløp er preget av prestasjoner, overganger, veivalg, sosialt press og annet som kan skape stress for den enkelte. Pedagogstudentene mener barn og unges psykiske helse er viktig, og ønsker at barn og unge får verktøy til å mestre livets utfordringer tidlig. 

Vi vil understreke Barnekonvensjonen som slår fast at elevene skal ha like muligheter, rett til å ytre seg og delta i kunstnerisk og kulturell aktivitet. De skal møte annerkjennelse og de har rett til lek, hvile og fritid. Pedagogstudentene savner kreativitet, estetiske uttrykk og deres egenverdi. 

Overordnet del må vise til skolens brede samfunnsmandat. Vi mener forslaget til ny Overordnet del i for stor grad reduserer samfunnsmandatet og viser til et tydelig kompetansepreget fokus, som kan virke instrumentelt. Overordnet del skal ikke være et dokument der elevene skal måles, det skal være verdigrunnlaget som ligger til grunn for danning, personlig utvikling og gjøre dem i stand til å leve i og videreutvikle samfunnet. 

Et bredt kompetansebegrep 

Pedagogstudentene mener kompetansegrepet som legges til grunn i Overordnet del er for snevert. Vi lærer som hele mennesker, slik som læringsforståelsen som ble langt til grunn i NOU 2015:8. Vi kan ikke skille den kognitive læringen fra det praktiske, motoriske, sosiale og emosjonelle. Et bredt kompetansebegrep inkluderer nyskaping, utforsking, etisk vurderingsevne, evne til samarbeid og en kombinasjon av motoriske, praktiske, sosiale og kognitive ferdigheter. Et bredt kompetansebegrep er en forutsetning for dybdelæring og kompetansebegrepet i Overordnet del bør utvides. 

Koblingen til lærerutdanningene 

«Dokumentet skal også ligge til grunn for lærerutdanningene» heter det i utkastet. Lærerutdanningene kan ikke til enhver tid speile gjeldende læreplanverk direkte. Lærerutdanningene skal utdanne lærere med endringskompetanse som kan arbeide i utdanningssektoren gjennom skiftende læreplaner. Pedagogstudentene er enig i at Overordnet del også bør ligge til grunn for lærerutdanningene, samtidig som vi ser at man bør arbeide for at Overordnet del og rammeplanene i lærerutdanningene bør korrespondere tydeligere. 

Pedagogstudentene mener lærerutdanningene skal være krevende og motiverende og bidra til å gjøre studentene i stand til å oppfylle samfunnsmandatet: å fremme barnehagebarn og elevers lek, læring, utvikling og danning. Det beste for barnehagebarn og elever må være grunnleggende i våre utdanninger. Våre utdanninger skal være fremtidsrettede og sikre at vi får nødvendig kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å møte hver elev og hvert barn i en mangfoldig skole og barnehage. 

Pedagogstudentene anser det som en forutsetning for et vellykket implementeringsarbeid at lærerutdanningene snarlig starter arbeidet med å utdanne lærere for fremtidens skole med fornyede fag og kompetanser. Lærerutdanningene trenger også et verdiløft. Formålsparagrafen må også tydelig ligge til grunn i lærerutdanningene. Dette må man ha et blikk for i videre arbeid.