Pedagogstudentene vil takke for muligheten til å få komme med høringssvar til mandat til Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) og Faglig råd for lærerutdanning 2025. En god utvikling av lærerutdanningene vil naturligvis påvirke våre medlemmer i stor grad, og vi er derfor glade for å kunne komme med innspill. 

Mandat til Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) 

Pedagogstudentene mener det er positivt å ha et forum der man vil finne frem til tiltak som i størst mulig grad er omforente og samlende, og vil styrke både praksisfeltet samt lærerutdanningene. Samtidig savner vi rekruttering som overordnet tematikk og målsetning, nå som vi utvikler et nytt forum som erstatning for GNIST. At man arbeider på regionalt og lokalt nivå er viktig, men vi bør ikke slippe det nasjonale ansvaret helt. Vi ser blant annet av den nyeste GNIST indikatorrapport at så mange som 25% av alle lærerutdannede ikke starter å arbeide i skolen. Vi ser at «lærerutdanning» alt for ofte er synonymt med grunnskolelærerutdanningen, og vi savner en mer helhetlig strategi som kan ha større oppmerksomhet på å se hele mangfoldet skolen (og barnehagen) trenger når det gjelder fag og type lærerutdanning. Vi ønsker også en visshet om at rapporteringen gjennom GNIST-indikatorrapport vil fortsette, da disse dataene er viktige for å følge utviklingen i rekruttering til og frafall i lærerutdanningene, overgangen til yrket og hvorvidt vi beholder lærere i yrket. 

Mandatet skisserer at man skal nedsette et arbeidsutvalg, noe som er positivt. Hvor ofte dette arbeidsutvalget skal møtes, hvor mange medlemmer det skal ha, representasjon og myndighet utover dagsorden og saksforberedelse, er derimot ikke nevnt og er viktig at forumet får uttale seg om før dette avgjøres. Har for eksempel arbeidsutvalget myndighet til å komme med felles uttalelser, eller må disse behandles i forumet? Det bør tydeliggjøres. 

Vi ønsker videre at NFLP skal ha mulighet til å foreslå tema for analyser for Faglig råd. Dette må i så fall inn som en del NFLPs mandat. 

Det er problematisk at det står i mandatet til Faglig råd at «Rådet rapporterer formelt til Kunnskapsdepartementet, men dets analyser og anbefalinger i konkrete saker skal forelegges Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) før sakene eventuelt følges opp av rette instanser». Det sies imidlertid ingenting i NFLPs mandat om hva forumet har mulighet til å gjøre med analysene og anbefalingene som forelegges det. Hvis et samstemt NFLP er grunnleggende uenig i Faglig råds anbefaling, har det da mandat til å hindre at rådet følges opp av de rette instanser? Hva er hensikten med at rådets analyser og anbefalinger skal forelegges NFLP før de eventuelt iverksettes hvis forumet ikke har noen innvirkning på hva som skal gjøres med rådene? 

Mandat til Faglig råd for lærerutdanning 2025 

Pedagogstudentene er positive til at rådet skal møtes minimum 3-4 ganger i året og har et ansvar for å bidra også mellom møtene – en slik hyppighet er slik vi ser det en forutsetning for at rådets arbeid skal bære frukter. 

Også for Faglig råd er det utydelig hvilket mandat det har til å uttale seg. Er det kun slik at det knytter seg til punkt fem som omhandler å fremme saker overfor NFLP eller har de som enkeltpersoner/råd mandat til å komme med egne uttalelser? Eksempelvis er mandat for lærerprofesjonens etiske råd tydeligere når det gjelder disse spørsmålene. 

Punkt to sier at sekretariatsfunksjonen skal involvere UH-sektoren. Vi støtter dette og mener det bør ivaretas gjennom UHR-lærerutdanning slik at det følger etablerte strukturer som har god forankring og kjennskap til UH-sektoren og lærerutdanningene. 

Sist er det punkt syv, om årlig rapportering, som vi vil stille spørsmål ved. Det kan være uheldig at rådet både skal gi råd for hvordan Lærerutdanning 2025 skal følges opp og samtidig ha en slags kontrollfunksjon for strategien.