Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet takker for muligheten til å svare på høringen om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. 

Pedagogstudentene representerer over 19 000 lærer- og pedagogstudenter fra alle landets lærerutdanninger. Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag er landets største lærerutdanning, og vi er svært opptatt av kvaliteten på denne utdanningen. Vi vil derfor takke departementet for at vi kan få bidra med lærerstudentenes syn på endringene i denne forskriften. 

Generelt støtter vi departementets forslag til endringer, men vi har enkelte presiseringer. Vi vil presentere kommentarene våre i den rekkefølgen de er presentert i høringsbrevet. 

1. Krav til bachelorutdanninger for opptak til PPU – mastergrad som inneholder minst to relevante undervisningsfag. 

  • bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget. 
  • bachelorgrad i idrettsvitenskap med minimum 180 studiepoeng i faget.

Pedagogstudentene mener at opptakskravet til praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag skal være enten: 

  • mastergrad som inneholder minst to relevante undervisningsfag,
  • bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • bachelorgrad i idrettsvitenskap med minimum 180 studiepoeng i faget.

1.1 Kunstfag 

Pedagogstudentene støtter utdypningen til departementet om skapende kunstfag, altså formuleringen: 

«- en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget. Graden kan omfatte studier innenfor hele bredden av kunstneriske uttrykk innen arkitektur, dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. For å kvalifisere for opptak til PPU, må denne utdanningen ha som formål å utdanne profesjonelle kunstutøvere. Det forutsettes at det er spesielle opptakskrav til bachelorutdanningen som danner grunnlag for opptak.» 

1.2 Idrettsvitenskap 

Pedagogstudentene mener derimot at formuleringen om idrettsfag, bør erstattes med idrettsvitenskap, slik at den blir: 

«- bachelorgrad i idrettsvitenskap med minimum 180 studiepoeng i faget. Det forutsettes at det er spesielle opptakskrav til bachelorutdanningen som danner grunnlag for opptak» 

Idrettsfag er knyttet til faglærerutdanningene som allerede er integrerte pedagogiske lærerutdanninger. Vi mener derfor det er mer presist å bruke idrettsvitenskap som betegnelse på idrettsutdanningene som skal kvalifisere til opptak til PPU-A. Vi mener det er greit å presisere at spesielle opptakskrav skal danne grunnlag for opptak til denne bachelorutdanningen. 

1.3 Master 

Pedagogstudentene støtter for øvrig at det skal være krav til master for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag, men vi mener at det burde være et krav om minst to relevante undervisningsfag, ikke kun ett. 

2. Integrering av PPU i bachelorutdanning over fire år 

Pedagogstudentene mener lærer- og pedagogutdanningene må være forankret i forskning, være yrkesnære og ha et tydelig profesjonsfokus. En tydelig sammenheng mellom teori og praksis gjennom utdanningen er viktig, slik at studentene tilegner seg nødvendig faglig, sosial og emosjonell kompetanse, samt pedagogiske ferdigheter. 

Pedagogstudentene støtter forslaget til forskriftsendring som åpner for en ordning der bachelorutdanninger som kvalifiserer for opptak til PPU, kan gå over fire år og inkludere PPU. altså formuleringen: 

«(5) Institusjoner som tilbyr bachelorutdanninger som gir grunnlag for opptak til PPU, jf. forskriften §6, kan tilby PPU integrert i studiet over minst fire år. For å bestå PPU, må bachelorutdanningen være bestått.» 

Pedagogstudentene mener en integrering av PPU i bachelorstudiene som gir grunnlag for opptak til PPU, i større grad vil gi profesjonsrettede og yrkesnære utdanninger. Vi mener det er klokt å gjeninnføre integrerte løp, spesielt når tilbyderne har gode erfaringer med disse integrerte studiene. 

3. PPU integrert mastergrad 

Pedagogstudentene har støttet at det skal være et generelt krav om master for opptak til PPU, med de gitte unntaksbestemmelsene. Vi mener i tillegg, som allerede nevnt, at opptakskravet om mastergrad bør inneholde minst to relevante undervisningsfag, ikke kun ett slik det står i forskriften. 

Pedagogstudentene mener lærer- og pedagogutdanningene må være forankret i forskning, være yrkesnære og ha et tydelig profesjonsfokus. 

Pedagogstudentene ser at det er en utfordring med dagens PPU-A, å klare å skape et tydelig profesjonsfokus når studiet kun er på 60 studiepoeng og som oftest kun går over ett år etter øvrige studium. 

Pedagogstudentene har derfor nylig vedtatt på landsmøtet i 2017 at «Det bør arbeides for å utvikle et toårig profesjonsrettet masterløp for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A).» 

Slik Pedagogstudentene vurderer det, er departementets forslag om å åpne for at institusjonene kan integrere PPU i en toårig masterutdanning i undervisningsfag, slik at masterutdanningen kan gå over tre år og inkludere PPU, svært fornuftig. 

Pedagogstudentene støtter formuleringen: 

«(6) Institusjoner som tilbyr toårig påbygging til mastergrad i undervisningsfag, kan tilby PPU integrert i masterstudiet over minst tre år. For å bestå PPU, må masterutdanningen være bestått.» 

Pedagogstudentene mener denne formuleringen sikrer at kandidatene som tar PPU-A vil få kompetanse på masternivå, samtidig som man kan oppnå større profesjonsretting, gjennom å integrere den praktiske pedagogikken over tre år. Vi tror dessuten at denne åpningen vil være fornuftig med tanke på rekruttering til læreryrket. 

Samtidig som vi støtter departementets forslag ber vi departementet vurdere om man må sikt kan arbeide for «å utvikle et toårig profesjonsrettet masterløp for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A).». Med andre ord mener vi at kvaliteten på PPU-A kan bedres om man utvider omfanget av studiet.