Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet vil takke for muligheten til å få komme med høringsinnspill til denne saken. Vi stiller oss bak representantforslaget, men siden Pedagogstudentene i all hovedsak arbeider med det som skjer i lærerutdanningene, er vi litt tilbakeholdne i vårt høringssvar til dette representantforslaget. Vi vil derfor bare spille inn ett grunnleggende moment vi håper komiteen vil ha i bakhodet når dere behandler representantforslaget om tillitsreform. Samtidig vil vi minne om at tillit til å utøve yrket betyr mye for at det å bli lærer skal fremstå som attraktivt og kan bli viktig for at flere søker seg til lærerutdanningene og velger å starte i yrket etter endt utdanning. 

Alle som begynner på grunnskolelærerutdanninger i dag begynner på masterutdanninger. Det er bra. Mastergrad og den helhetlige kompetansen disse utdanningene gir, vil resultere i lærere som har bedre og bredere faglig grunnlag å utøve yrket sitt på. Men for at elevene skal nyte godt av det, må lærerne som går ut av disse utdanningene ha handlingsrom til å bruke denne kompetansen. 

For mange ulike krav og tidstyver i lærerhverdagen er til hinder for å fullt ut kunne benytte den profesjonsfaglige kompetansen som er utviklet i løpet av utdanningen og gjennom yrkeserfaringen. Hvis Stortinget ønsker å få mest mulig ut av å ha gjort grunnskolelærerutdanningene femårige, må en tillitsreform også gjennomføres. Det samme prinsippet gjelder selvsagt også for å få mest mulig ut av delene av lærerprofesjonen som har gått andre lærerutdanninger. Forslaget om en tillitsreform og de overordnede prinsippene som legges fram for en slik reform i representantforslaget er gode steg i riktig retning i så måte.