Vedtatt på Landsstyremøte 3, 2018–2019

Mandat prinsipprogramkomiteen 2018-2020

Prinsipprogramkomiteens oppgave er å utarbeide forslag til nytt prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet for perioden 2020-2023.

Arbeidsområder og -oppgaver
 • Komiteen skal se på vedtatt politikk og dagsaktuell utdanningspolitikk som retter seg mot lærerutdanningene.
 • Komiteen skal se på relevante dokumenter i andre studentorganisasjoner.
 • Komiteen skal ta med seg momentene fra debattene på landsmøtet 2019 inn i arbeidet med forslag til nytt prinsipprogram.
 • Komiteen skal ta med seg innspill fra landsstyremøtene og organisasjonen for øvrig i arbeidet med forslag til nytt prinsipprogram.
 • Komiteen skal sikre at alle våre lærerutdanninger blir ivaretatt i dokumentet.
 • Komiteen er selv saksansvarlig i saker om prinsipprogrammet som er oppe til behandling i landsstyret.
 • Forslag til nytt prinsipprogram skal overrekkes Arbeidsutvalget innen 01.01.2020 for videre behandling på Landsstyremøte 4.
 • Komiteen oppfordres til å melde opp saker for å søke innspill til prinsipprogrammet fra relevante organer i organisasjonen.
Oppnevning og virketid
 • Komiteen skal bestå av 5 personer oppnevnt av landsstyret.
 • Komiteen har virketid fra oppnevning til landsmøtet 2020.
 • Prinsipprogramkomiteen skal selv konstituere seg, og velge sin egen leder.
Rammebetingelser
 • Komiteen har møterett, tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat på:
  • Landsmøtet 2019.
 • Komiteen har møteplikt, tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat på:
  • Landsstyremøtene i perioden 2019-2020.
  • Stormøte 2019.
  • Landsmøtet 2020.
 • Komiteen skal ha minst 3 egne møter.
 • Komiteen kan melde opp saker til arbeidsutvalget i løpet av sin virketid.
 • Medlemmer av Pedagogstudentene som er studenter hele virketiden kan oppnevnes til komiteen.
 • Komitémedlemmene kan ikke ha verv i kontrollkomiteen, valgkomiteen eller arbeidsutvalget eller være landsstyrerepresentanter.
 • Komitémedlemmene kan ikke inneha sentrale partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
 • Komitémedlemmene kan ikke være landsmøtedelegater på landsmøtet 2020.
 • Komiteen må forholde seg til organisasjonens vedtekter.