Vedtatt på Landsstyremøte 1, 2018–2019

Mandat for Pedagogstudentenes vedtektskomité 2018

Vedtektskomitéens oppgave er å utarbeide et helhetlig forslag til nye vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Arbeidsområder og -oppgaver
 • Vedtektskomitéen skal ta utgangspunkt i gjeldende vedtekter og andre organisatoriske dokumenter
 • Vedtektskomitéen skal se på andre studentorganisasjoners vedtekter og organisatoriske dokumenter
 • Vedtektskomitéen må gjøre seg kjent med organisasjonsutvalgets rapport og deres anbefalinger
 • Vedtektskomitéen skal ta med seg innspill fra landsstyremøtene og organisasjonen for øvrig
 • Vedtektskomitéen skal legge frem en rapport om sitt arbeid på landsstyremøte tre
 • Forslag til nye vedtekter skal overrekkes arbeidsutvalget innen 01.01.2019 for videre behandling
Oppnevning og virketid
 • Vedtektskomitéen skal bestå av tre personer oppnevnt av landsstyret
 • Vedtektskomitéen har virketid fra oppnevning til landsstyremøte fire
 • Vedtektskomitéen er selv ansvarlig for egen konstituering
Rammebetingelser
 • Vedtektskomitéen har møteplikt, tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat på:
  • Stormøtet
  • Landsstyremøte to, tre og fire
 • Vedtektskomitéen skal ha minst ett eget møte
 • Komitéen kan melde opp saker til arbeidsutvalget i løpet av sin virketid
 • Medlemmer, tidligere medlemmer og eksterne kan oppnevnes til komitéen
 • Komitémedlemmene kan ikke inneha sentrale verv i organisasjonen eller være landsstyrerepresentanter