Ja til profesjonsrettet mentorordning for lektorutdanning

I de nasjonale retningslinjene for lektorutdanningen er det lagt opp til minst 100 dager med praksis fordelt på 10 semestre. Det går derfor ofte lang tid mellom praksisperiodene, og for mange fører dette til et praksissjokk, et kjent problem for mange lærerstudenter. Periodene uten praksis kan resultere i liten grad av tilhørighet til profesjonen og manglende profesjonsfaglig dybde. For å sikre kontinuitet i studentenes profesjonsutvikling kan en mentorordning føre til at flere opplever tilhørighet, og at færre faller fra i løpet av studiet eller som nyutdannet lærer. Det er helt avgjørende at institusjonen tilbyr et knutepunkt for å skape engasjerte og reflekterte lektorstudenter. Slik kan vi utdanne de beste lektorene.

Lektorstudentene har et behov for veiledning og oppfølging, men behovene blir ofte ikke møtt. Universitetet i Oslo (UiO) har valgt å møte disse utfordringene med en profesjonsrettet mentorordning (PROMO). Denne ordningen er et supplement til det ordinære studieløpet på lektorprogrammet som instituttet sterkt anbefaler studentene å delta på. Mentorordningen er et gratis og frivillig tilbud for alle lektorstudenter og gir ikke studiepoeng. På UiO fungerer det som et forum hvor studentene møter erfarne mentorer som arbeider i skolen i dag, samt medstudenter med samme undervisningsfag. Mentoren gjennomfører et opplegg tilpasset studentenes studieløp og progresjon. Studentene besøker mentorens arbeidsplass og får på denne måten innsikt i en læreres hverdag. Erfaringene fra skolebesøket brukes videre til refleksjon og diskusjon i samlinger på campus. Slik får studentene innsikt i profesjonen, selv i de semestrene praksis eller pedagogiske emner ikke inngår. Studentene får et kursbevis dersom de har vært en del av ordningen gjennom utdanningen.

Alt for mange lærere slutter i skolen kort tid etter endt utdanning. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet krever at alle lektorstudenter opplever et utdanningsløp som forbereder dem til virkeligheten i læreryrket. En profesjonsrettet mentorordning hvor lektorene jevnlig kan bli kjent med sin egen profesjon og fremtid er et nødvendig tilbud for å oppnå dette. Pedagogstudentene mener det er viktig at institusjonene legger opp til en profesjonsnær ordning som kan veie opp for de forskjellige tilnærmingene ulike institusjoner har til praksis.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet krever at:
  • Utdanningsinstitusjonene legger opp til veiledning og oppfølging av lektorstudenter i de semestrene praksis og pedagogiske emner ikke inngår.
  • Ordningen er et frivillig og gratis tilbud som er tilpasset studentenes studieløp.
  • Mentorene jobber i skolen og har utdanning i veiledning.