Lærerstudenter skal utdannes for bærekraftig utvikling

«Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» ble fastsatt 1. september 2017. Her beskrives tre tverrfaglige temaer elevene skal få opplæring i. Ett av disse er bærekraftig utvikling. I begrunnelsen står det skrevet at «Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning» (Utdanningsdirektoratet, 2017).

For at elevene skal kunne få god nok kompetanse i temaet er det ønskelig at lærerstudenter også undervises i bærekraftig utvikling og er gode bærekraftsforbilder.

Brundtlandskommisjonen definerte i 1987 bærekraftig utvikling som en «utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov» (Olerud, 2017). I 2015 ble FNs 17 bærekraftsmål vedtatt. Årlig rapporterer Norge om den norske oppfølgingen av de globale målene (Utenriksdepartamentet, 2017). Vi mener derfor det er hensiktsmessig for utdanningssektoren å hjelpe Norge til å nå FNs bærekraftsmål.

Når man kommer ut i arbeid i skole og barnehage etter endt utdanning, er bærekraftig utvikling en viktig del av rammeverket i både skole og barnehage. Dette speiles tydelig i Rammeplanene og de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 samt for lektorutdanning 8-13. Lignende forslag er også på høring for nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Men det forekommer ikke plikt hos institusjonene å inkludere bærekraftig utvikling i profesjonsfaget.

Noen studiesteder har på eget initiativ innlemmet bærekraftig utvikling i sine pedagogikk- og didaktikkemner. Eksempler på dette er fagene PPFD300/301, PPPE300/301 og PPYD300 på NMBU.

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er bare én av en rekke dokumenter som kaster lys over bærekraftig utvikling som viktig for opplæring og utdanning i barnehage og skole. I 2012 kom en strategi for hvordan norsk skole skal følge opp satsningen på bærekraftig utvikling. De konkluderte med at slik målene i den daværende læreplanen, Kunnskapsløftet, var lagt fram, stilles det store krav til lærerens kompetanse om bærekraftig utvikling og at lærere trenger en kompetanseheving på dette området (Kunnskapsdepartementet, 2012). I 2015 kom Ludvigsen-utvalgets NOU «Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser» hvor bærekraftig utvikling trekkes frem som et av tre sentrale flerfaglige tema som bør løftes frem i utdanningen. Det er disse temaene som er tatt med videre i fagfornyelsen som startet med ny generell del; overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Det er derfor på høy tid å innlemme dette i høyere utdanning, med et spesielt ansvar på lærerutdanningene.

Ny fellestekst som skal inngå som første kapittel i alle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene er per i dag på høring. Foreslått tekst sier at lærerutdanningene skal «følgje opp FNs bærekraftsagenda i Noreg ved å sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremje muligheiter for livslang læring for alle» (Universitets- og høgskolerådet-Lærerutdanning, 2018).

Pedagogstudentene krever at alle institusjoner som tilbyr lærerutdanning skal:

  • Ha fokus på bærekraftig utvikling i didaktikk- og pedagogikkundervisningen gjennom hele studieløpet.
  • Motivere studentene til å gå inn i arbeidslivet med høy bevissthet på et tverrfaglig perspektiv på bærekraftig utvikling
  • Ha innføring i FNs 17 bærekraftsmål.

 

Referanser

Olerud, K. (2017, September 26). Bærekraftig utvikling. Lest 07.04.2018 fra https://snl.no/b%C3%A6rekraftig_utvikling

Universitets- og høgskolerådet. (2018). Høringer. Hentet fra http://www.uhr.no/ressurser/horinger

Utdanningsdirektoratet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper. Lest 07.04.2018 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del—verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf