Mer forebygging, mindre behandling

Psykisk helse er et svært dagsaktuelt tema. Barn og unge helt ned i barnehagealder opplever stress, og generasjonen som vokser opp omtales ofte som generasjon prestasjon. Dette ikke uten grunn. Norsk Studentorganisasjon vedtok en resolusjon om psykisk helse under sitt landsmøte i 2017, med fokus på studenters rett til tilrettelegging og hjelp fra kvalifisert fagpersonale. Vi i Pedagogstudentene stiller oss bak denne resolusjonen som bekrefter problematikken rundt psykisk helse. Behandling er viktig og vi ønsker ikke en nedprioritering av dette, men Pedagogstudentene ønsker økt fokus på forebygging, og ønsker at forebyggingen begynner tidlig.

Barn og unges utdanningsløp er preget av prestasjoner, overganger, veivalg, sosialt press og annet som kan skape stress for den enkelte. For at dette skal være bærekraftig for barn og unge, mener vi at de må lære å mestre både stress og livsutfordringer. Det er ingen andre profesjonsutøvere som tilbringer så mye tid med barn og unge over et så langt tidsspenn som det lærere i barnehage og skole gjør. Gjennom våre utdanningsløp opplever vi at vi mangler kompetanse til å lære elever hvordan de kan mestre stress og motgang.

Barn og unges psykiske helse har per dags dato en plass i pedagogikkfaget, men hvor mye den enkelte institusjon har om temaet og hva som tematiseres, er svært ulikt fra institusjon til institusjon. Vi mener at spesifikk kompetanse på motgangs- og stressmestring bør få en plass i dette faget. Som lærere i barnehage, grunnskole og videregående har vi en unik mulighet til å være med på å forme elevene og deres fremtid, og gi elevene støtte til å oppleve livet som meningsfullt.

Pedagogstudentene ønsker mer forebygging, og ønsker at barn og unge får verktøy til å mestre livets utfordringer tidlig. Vi mener at dette kan bidra til en nedgang i psykiske vansker i utdanningsløpet og videre i livet, og vil både være en økonomisk gevinst for samfunnet og kan ha stor betydning for den enkeltes liv.

Vi i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at:

  • Lærere og lærerstudenter må få kompetanse til å lære barn og unge hvordan de kan håndtere stress og livsutfordringer.