Lærerstudenter har obligatorisk praksis i løpet av studiet der man er i nær kontakt med barn og elever i barnehage og skole. Ulykker og akutte hendelser kan inntreffe i praksishverdagen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan en best bør opptre når hendelser inntreffer. Er man alene og det er nødvendig å utføre hjerte- og lungeredning anbefales det å starte med dette før man tilkaller hjelp[1]. Lærerstudentene i praksis skal ikke erstatte helsepersonell, men skal ha grunnleggende kompetanse for å kunne handle rett når noe akutt skjer. Pedagogstudentene syns det er urovekkende at institusjonene ikke prioriterer førstehjelpskurs til alle lærerstudenter gjennom utdanningen. Som et ledd i utdanningen må institusjonene sikre at studentene får slik grunnleggende kompetanse gjennom obligatorisk førstehjelpskurs. Dette bør avholdes før studentene skal ut i praksisfeltet første gang, da man allerede fra dag én i praksis kan havne i situasjoner der førstehjelp kan redde liv.

  • Pedagogstudentene krever at utdanningsinstitusjonene arrangerer obligatorisk førstehjelpskurs for alle lærerstudenter før første praksis.

[1]https://helsenorge.no/forstehjelp-og-skader/hjerte-og-lungeredning