Omtrent en tredjedel av lærere som jobber i det offentlige slutter i jobben i løpet av de 5 første årene i praksis, viser beregninger gjort på bakgrunn av KS sin lønnsstatistikk.

Stortingsmeldingene «Læreren Rollen og utdanningen» og «Kvalitet i barnehagen» (2008 – 2009) viser at de fleste kommuner er i gang med eller har innført en ordning med veiledning av nyutdannede lærere og barnehagelærere. Samtidig er det fortsatt skoler og barnehager som ikke har veiledningsordning på plass og forskjellene i omfang og kvalitet blant ordningene er også stor mellom kommunene.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at en god veiledningsordning er viktig for å hindre at nyutdannede lærere velger andre karriereveier utenfor skolen og barnehagen.

I Pedagogavtalen mellom KS og Kunnskapsdepartementet presiseres det at alle nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring skal få tilbud om veiledning. Omfang og innhold er derimot ikke nevnt i avtalen.

Pedagogstudentene mener at denne ordningen skal være lovfestet og at det bør finnes nasjonale retningslinjer for å garantere at alle nyutdannede lærere blir fulgt opp på like god måte.

Pedagogstudentene krever at:
  • Alle nyutdannede lærere skal tilbys en veiledningsordning. Ordningen skal være en støtte i yrkeshverdagen og en arena for utvikling.
  • Nyutdannede lærere skal få oppnevnt en veileder med formell veiledningskompetanse på sin arbeidsplass. Veileder skal ha avsatt tid til veiledning.
  • Det skal legges nasjonale føringer og retningslinjer for hva en veiledningsordning skal inneholde.

Referanser: