– Arbeidsprogram for Pedagogstudentene 2018-2019

Arbeidsprogrammet framhever de områdene organisasjonen ønsker å arbeide spesielt med denne landsmøteperioden.

Pedagogstudentene skal utvikle organisasjonen politisk og organisatorisk og jobbe for høy kvalitet i alle våre utdanninger. Vi skal være en synlig politisk aktør i spørsmål som angår våre medlemmers utdanning og fremtidige profesjonsutøvelse.

Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå de mål som er satt for perioden.

De viktigste satsningsområdene for organisasjonen

 1. Politiske satsningsområder

 • Pedagogstudentene skal arbeide for at veiledningsordning for nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole blir en lovfestet og tariffestet ordning med nødvendig finansiering.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for at organisasjonens interesser blir ivaretatt i statsbudsjettet.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for økt rekruttering til våre utdanninger, med et spesielt fokus på grunnskolelærerutdanning 1-7.
 • Pedagogstudentene skal utarbeide politisk plattform for praktisk pedagogisk utdanning for allmennfag.
 • Pedagogstudentene skal synliggjøre seg som en inkluderende organisasjon som arbeider for mangfold og likestilling samt motarbeider all form for diskriminering.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for å styrke nynorskundervisningen i våre utdanninger.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse i våre utdanninger.
 1. Organisatoriske satsningsområder

 • Pedagogstudentene skal revidere organisasjonens vedtekter.
 • Pedagogstudentene skal i løpet av perioden nedsette en forberedende komite i anledning behandling av vedtektene under landsmøtet i 2019. Komiteens mandat vedtas under første landsstyremøte.
 • Pedagogstudentene skal være offensive i media, videreføre arbeidet med mediestrategier og utarbeide en kommunikasjonsstrategi.
 • Pedagogstudentene skal videreutvikle organisasjonens vervestrategi.
 • Pedagogstudentene skal utarbeide og lansere nytt nettsted for organisasjonen.
 • Pedagogstudentene skal arbeide for å bli en heldigital organisasjon.
  Pedagogstudentene skal i løpet av perioden nedsette en arbeidsgruppe som skal starte arbeidet med innhenting av informasjon til en politisk plattform for faglærerutdanningen.
 • Pedagogstudentene skal arbeide med ny logo og grafisk profil, og hvordan organisasjonen profilerer seg.
 • Pedagogstudentene skal utarbeide en overlappingsmal som innehar informasjon som er nyttig for overtakere av vervene i lokallagene. Dette dokumentet skal inneha informasjon som er nyttig for overtaker av vervet. For eksempel hvordan vervet har blitt utfylt, samt personlige erfaringer og viktig kontaktinformasjon.
 1. Lokale satsningsområder

 • Lokallagene skal fylle ut en overlappsmal for verv som overleveres i overlappingsperioden til overtaker av vervet. For eksempel hvordan vervet har blitt utfylt, samt personlige erfaringer.
 • Lokallagene skal synliggjøre seg på studiestedene i forbindelse med organisasjonens nye nettside og logo.
 • Lokallagene skal arbeide for å være en synlig aktør på sin utdanningsinstitusjon og arbeide for å skape utdanningspolitiske, faglige og sosiale møteplasser.
 • Lokallagene skal arbeide for å skape et sosialt og engasjerende miljø som motiverer øvrige medlemmer til å videreføre arbeidet i fremtiden.