skjermbilde-2016-10-24-kl-13-57-49

Pedagogstudentene mener at den delen regjeringens deleksamen tester, tillegges for stor betydning.

Statssekretær Bjørn Haugstad skriver i et innlegg 18. oktober at nasjonal deleksamen vil gi mulighet til å undersøke hva studentene ved de ulike grunnskolelærerutdanningene kan, og sammenligne resultater. Med dette utsagnet mener vi Haugstad undergraver fagmiljøene ved lærerutdanninger som gjennom ordinære eksamener nettopp tester studentenes kompetanse. Haugstad skriver at han sliter med å forstå at deleksamen gir faglig ensretting, mens vi vet at dette er en reell konsekvens. Vi får rapporter fra lærerstudentene om teach to the test, og at deleksamen overstyrer den naturlige progresjonen i matteundervisningen på et ødeleggende vis.

Man kan ikke klandre institusjonene for at de ønsker å gjøre det godt på nasjonal deleksamen. For dessverre blir denne standardiserte deleksamen i undervisningskunnskap brøk, prosent og desimaltall brukt som et kvalitetsmål for utdanningene generelt. Kunnskapsdepartementet skriver blant annet selv, i regjeringens forslag til statsbudsjett at «NOKUT har gjennomført nasjonale deleksamenar i matematikk for grunnskolelærarutdanningane i 2015 og 2016. Resultata varierer mykje, og strykprosenten var høg på eksamen våren 2016, med 37 pst.». Departementet velger derimot ikke å nevne at høsten 2015 fikk hele 69,7 % av studentene fikk karakteren C eller bedre, og kun 10,4 % strøk. Ei heller, at årsaken til de sprikende resultatene, antagelig skyldes at lærerstudentene prioriterte ordinær matteeksamen 2016. Dette er dårlig kildebruk av departementet og illustrerer nettopp vårt poeng: Deleksamen brukes som et kvalitetsmål for utdanningene generelt på en feilaktig måte.

Deleksamen tester ca. 10 % av læringsutbyttebeskrivelsene i ett av grunnskolelærerutdanningenes tolv fag, og misbrukes som et vitnesbyrd om tilstanden i lærerutdanningene generelt.

Deleksamen er et pilotprosjekt som gjennomføres på ulike premisser, noe som ikke gjør det til et valid kvalitetsmål for utdanningene. Pedagogstudentene mener det er alvorlig at lærerstudentene, som brikker i et spill, kan risikere å ikke få vitnemål som et resultat av et pilotprosjekt. Vi mener også det er svært alvorlig at regjeringen overstyrer den akademiske friheten i lærerutdanningene. Vi er bekymret for at regjeringens deleksamen bidrar til «PISAfisering» av høyere utdanning.

Kjære Haugstad. Vi vil ha høye krav i lærerutdanningen. Vi vil ha kvalitetsutvikling. Vi mener pengene heller bør brukes på varig kvalitetsutvikling. Vi mener det ville vært klokere å bruke ressurser på flere nasjonale møteplasser, faglig samarbeid og et system for ekstern sensur i alle fag i lærerutdanningen, framfor å overstyre en snever del av utdanningen. Regjeringen ønsker mer ansvar til lærerutdanningsmiljøene. Da må dere la profesjonaliseringen skje innenfra, ikke overstyres ovenfra.

En forkortet versjon av dette innlegget ble trykt i Klassekampen 24. oktober 2016