Pedagogstudentene er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet. Som medlem av Pedagogstudentene er du studentmedlem i Utdanningsforbundet og når du er ferdigutdannet kan du melde overgang til Utdanningsforbundet. Hva er egentlig Utdanningsforbundet opptatt av?

Lønns- og arbeidsforhold

Det er Utdanningsforbundet som har størst innflytelse når det forhandles om lønn og arbeidsforhold for lærere.

Utdanningsforbundet er Norges største fagforening på utdanningsfeltet med over 170 000 medlemmer. Vi organiserer lærere og pedagogisk personale med mastergrad, bachelorgrad og doktorgrad. Det er vi som har størst innflytelse når det forhandles om lønn og arbeidsforhold for lærere. Vi har tillitsvalgte på så godt som alle arbeidsplasser. Vi tilbyr råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår arbeidsforholdet ditt.

 

Utdanningspolitisk gjennomslagskraft 

Stadig flere mener at lærerne og lederne må ha en avgjørende stemme for utviklingen av skolen. Å være den desidert største lærerorganisasjonen, gir Utdanningsforbundet stor påvirkningskraft. Vi er en viktig utdanningspolitisk aktør. Vi tar ansvar på vegne av lærerne, og deltar aktivt i faglige og utdanningspolitiske prosesser på nasjonalt og lokalt nivå, så vel som internasjonalt.

 

Fornyelse av fagene i skolen

Utdanningsforbundet har stor innflytelse på fagfornyelsen i skolen

Stortinget har vedtatt at alle fagene i skolen skal fornyes for blant annet å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Det betyr et omfattende arbeid med å utvikle nye læreplaner. Målet er at fagfornyelsen skal være ferdig høsten 2019, og at skolene skal ta i bruk de nye læreplanene skoleåret 2020/2021. Utdanningsforbundet prioriterer dette arbeidet høyt på alle nivåer i organisasjonen for å sikre medvirkning. Vi gir tydelig uttrykk for lærernes og skoleledernes perspektiver og meninger om skolens innhold og verdigrunnlag.

 

Profesjonsetikk

Utdanningsforbundet har vært initiativtaker og pådriver for arbeidet med profesjonsetikk.

Hver dag tar vi som lærere utallige valg som påvirker barn, unge og voksne. Utdanningsforbundet har derfor vært initiativtaker og pådriver for arbeidet med profesjonsetikk. Vi har tatt ansvar for å utvikle Lærerprofesjonens etiske plattform. Vi jobber aktivt med profesjonsetiske spørsmål ute på skolene og i barnehagene. Vi har også vært med på å etablere Lærerprofesjonens etiske råd.

 

Forskning

Godt lærerarbeid er forankret både i forskning og erfaring.  Utdanningsforbundet mener det må være en god sammenheng mellom praksisfelt og utdanningsforskning for at forskning skal være relevant for våre medlemmer. Vi mener derfor at lærere og ledere i større grad må involveres i forsknings- og utviklingsarbeid. Utdanningsforbundet initierer derfor også selv forskning som er praksisnær og som involverer profesjonen.

Utdanningsforbundet har en aktiv forskningspolitikk

Utdanningsforbundet har blant annet inngått et treårig skolebasert forskningssamarbeid med to kanadiske lærerorganisasjoner, kalt NORCAN (Norway-Canada).  NORCAN-partnerskapet involverer til sammen ni skoler. Målet er at et nettverk av skoler i Norge og Canada skal samarbeide om å gjøre matematikkopplæringen mer inkluderende og likeverdig for alle elever og derved forbedre elevenes læringsresultater.

 

Utdanningsforskning.no

Utdanningsforbundet har laget en egen forskningsportal

Utdanningsforskning.no er Utdanningsforbundets nettsted der vi samler og presenterer forskning på barnehage, skole og høyere utdanning. Målet er at lærere og barnehagelærere enklere kan finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag og løfte fram forskning som styrker kvaliteten i barnehagen, skolen og høyere utdanningen. Nettstedet skal være med å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærere og er unikt i sin bredde både i nedslagsfelt og faglige områder det dekker.

 

Bredt tilbud i kurs, konferanser og temamøter

Som medlem i Utdanningsforbundet får du mulighet til faglig utvikling gjennom ulike stipendordninger og et stort spenn av ulike kurs og konferanser. Gjennom hele året tilbyr vi et bredt utvalg av faglige kurs og konferanser. I tillegg har vi tilbud om ulike debattmøter og temakvelder med aktuelle utdanningspolitiske temaer. Du får også tilgang på noen av markedets mest gunstige forsikringer og andre gode medlemstilbud.

 

Les mer:

Les mer om Utdanningsforbundet

Medlemsfordelene i Utdanningsforbundet

Meld deg inn i Utdanningsforbundet

Meld overgang til Utdanningsforbundet

Les mer om Pedagogstudentene i Utdanningforbundet

Medlemsfordelene i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Meld deg inn i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet