For ett år siden feiret vi med kake at Stortinget enstemmig vedtok at regjeringen skal lage nasjonale rammer som sørger for at alle nyutdannede omfattes av ordningen. Hva har skjedd siden den tid? Og hva bør skje videre?

For ett år siden, 23. februar 2017, skjedde en historisk seier for alle nyutdannede lærere. Da vedtok Stortinget enstemmig at alle nytilsatte omfattes av en veiledningsordning

Her er Pedagogstudentenes underveisvurdering og fremovermelding til regjeringen. Hva er bra med oppfølgingen av stortingsvedtaket, og hva kan bli bedre?

 

Stortingsvedtaket: Alle nytilsatte skal omfattes av en veiledningsordning!

For ett år siden, 23. februar 2017, skjedde en historisk seier for alle nyutdannede lærere, da vedtok Stortinget enstemmig:

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

Vi i Pedagogstudentene jublet på vegne av alle nyutdannede lærere, og feiret seieren med hele utdanningskomitéen på Stortinget:

Hele Stortinget står samlet om at nye lærere skal få veiledning og Pedagogstudentene feiret med kakefest på Stortinget sammen med Utdanningskomiteen.

Hele Stortinget stod samlet om at nye lærere skal få veiledning og Pedagogstudentene feiret med kakefest på Stortinget sammen med Utdanningskomitéen.

Regjeringen følger opp veiledning i Jæløya-erklæringen

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre følger opp stortingsvedtaket i den politiske plattformen for regjeringen som ble vedtatt på Jæløya. Der slår regjeringen fast at de vil:

 • Etablere nasjonale rammer for en mentorordning for nyutdannede lærere.

Pedagogstudentene er svært glad for at regjeringen forplikter seg til å følge opp stortingsvedtaket gjennom at de vil etablere nasjonale rammer for ordningen. Vi mener også det er positivt at regjeringen som en del av lærersatsningen sin vil:

 • Fortsette arbeidet med å styrke lærerutdanningene, blant annet gjennom strategien «Lærerutdanning 2025».

I regjeringen sin langsiktige strategi Lærerutdanning 2025 er veiledning av nyutdannede et sentralt tema. Vi synes derfor at det er svært positivt at regjeringen ønsker å følge opp denne satsingen spesielt.

Veiledning er et prioritert tiltak i Lærerutdanning 2025

Veiledning er et sentralt innsatsområde i den nasjonale strategien, Lærerutdanning 2025

Lærerutdanning 2025 er en nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien.

Universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, Pedagogstudentene, KS og andre relevante aktører har vært involvert i utviklingen av strategien.

Profesjonsutvikling for nyutdannede er ett av de sentrale innsatsområdene og tiltakene i strategien.

Målbildet for innsatsområdet i 2025 er:

 • Lærerutdanningsinstitusjonene har tilbud om veilederutdanning rettet mot ulike veiledningsfunksjoner i barnehage og skole
 • Lærerutdanningsinstitusjonene er oppmerksomme på studentenes overgang fra utdanning til yrke og forbereder studentene til å bidra i et profesjonsfellesskap på sin arbeidsplass
 • Alle barnehage- og skoleeiere har en veiledningsordning som omfatter alle nyutdannede lærere
 • Profesjonsfellesskapene i barnehager og skoler bidrar til god innføring i læreryrket

Videre i strategien sier regjeringen at de vil:

 • i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokale tilpasninger
 • følge opp tilbudet om veiledning i barnehage og skole gjennom kartleggingsundersøkelser
 • videreutvikle de veiledende rammene for veilederutdanningen, slik at tilbudene er bedre samordnet og i tråd med øvrig profesjonsutvikling i barnehage og skole
 • samordne studietilbudene for de som driver ulike former for veiledning i barnehage og skole
 • overføre midler til veilederutdanningene fra knutepunktinstitusjonene til Utdanningsdirektoratet

Pedagogstudentene har selv bidratt med innspill til utformingen av strategien. Samarbeid mellom skoler, barnehager og lærerutdanninger er viktig for en vellykket veiledningsordning. Vi mener derfor det er svært positivt at veiledning av nyutdannede er et sentralt innsatsområde i denne langsiktige strategien.

Partene utvikler en avtale om nasjonale rammer for en veiledningordning

Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere i stortingsvedtaket.

Regjeringen har bestemt at nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole vil omfatte:

 • en avtale mellom berørte parter om ordningen
 • en skriftlig faglig veileder som kan gi råd om god veiledning
 • et utdanningstilbud i veiledning.

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere og komme med forslag til tiltak og utvikle en forpliktende avtale med målsetting om at alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole får likeverdige tilbud om veiledning.

Pedagogstudentene er en av partene som er med å utforme nasjonale rammer for veiledningsordningen.

Partene som deltar i arbeidsgruppa er Kunnskapsdepartementet, KS, Private Barnehagers Landsforbund, friskolene, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning. Arbeidsgruppa ledes av Kunnskapsdepartementet.

Pedagogstudentene er glad for at vi er en av partene som har fått i oppdrag å utarbeide de nasjonale rammene for veiledningordningen.

Avtalen og de nasjonale rammene  blir utarbeidet våren 2018. Målet er at avtalen skal gjelde fra barnehage- og skolestart 2018.

Avtalen er under utvikling, men Pedagogstudentenes viktigste innspill til rammene har så langt vært:

 • Klar ansvarsfordeling
 • Avsatt tid til veiledning for både den nyutdannede og veilederen
 • Kompetansen til veilederne
 • De nyutdannede må være med å bestemme innholdet i veiledningen

 

Men hva med statsbudsjettet?

Målet er at de nasjonale rammene skal gjelde fra barnehage- og skolestart 2018. Pedagogstudentene registrerer at regjeringen ikke følger opp med konkrete midler til implementeringen av de nasjonale rammene i statsbudsjettet 2018.

Pedagogstudentene mener finansiering av ordningen er et viktig premiss for at alle nyutdannede skal omfattes av ordningen.

Vi synes det er svært positivt at både KrF og SV i sine alternative statsbudsjett for 2018 har prioritert henholdsvis 250 og 200 millioner til veiledning.

Vi ser det er politisk vilje til å prioritere veiledning i statsbudsjettet  blant opposisjonspartiene på Stortinget. Nå håper vi at regjeringen prioriterer midler i revidert budsjett for 2018 til å følge opp sin egen satsing om å etablere nasjonale rammer i regjeringserklæringen.

Pedagogstudentene tror ikke alle nyutdannede vil bli omfattet av en veiledningsordning kun ved at det blir laget et dokument. Vi tror det må følge med kraftigere midler til implementeringjobben som følger med.

 

Pedagogstudentene anbefaler at bevilges minimum 200 millioner i statsbudsjettet for 2019 øremerket til:

 • Avsatt tid til veiledning for veiledere og nyutdannede.
 • Utdanne flere veiledere med formell veilederkompetanse, gjennom å øke antall studieplasser og legge til rette for at flere lærere får ta veilederutdanning.

Fremovermelding til regjeringen

Kjære Regjering.

Det er flott at dere følger opp stortingsvedtaket i regjeringserklæringen, lærerutdanning 2025 og i arbeidet med å utforme de nasjonale rammene for ordningen. Det er positiv utvikling i saken, men fremdeles er det et stykke igjen til dere er i mål med å sikre at alle nyutdannede omfattes av ordningen.

Pedagogstudentene anbefaler at dere videre prioriterer:

 • God implementering av de nasjonale rammene
 • Å sørge for at veiledningsordningen blir godt finansiert
 • Å gi arbeidsgiver et tydeligere ansvar og forpliktelse til å følge opp ved å tilby veiledning til alle nyutdannede lærere, gjennom en forskriftsfesting av de nasjonale rammene
 • Å sørge for at det utdannes flere lærere med formell veilederkompetanse
 • Å kartlegge hvorvidt flere nyutdannede lærere omfattes av ordningen fremover

Vi håper dere fortsetter det gode arbeidet dere har begynt på, og ikke gir dere før dere kan rapportere tilbake til Stortinget om at alle nyutdannede lærere faktisk omfattes av en veiledningsordning.

 

Les mer

Veiledning av nyutdannede – hva har skjedd og hva skjer videre?

Pedagogstudentene er skuffet over manglende penger til veiledning av nyutdannede (Utdanning)

Evaluering av veiledningsordningen. Sluttrapport (Rambøll 2016)

Evaluering av veiledningenordningen. Delrapport (Rambøll 2015)

Vurderte å slutte som lærer første halvår (NRK)

Faktaark 5/2017: Evaluering av veiledningsordningen for nyutdannede lærere og barnehagelærere