Vedtatt på Landsstyremøte 1, 2018–2019

Mandat arbeidsgruppe faglærerutdanning 2018

Arbeidsgruppens oppgave er å starte arbeidet med innhenting av informasjon og utarbeide et utkast til en politisk plattform for faglærerutdanningene.

Arbeidsområder og -oppgaver
 • Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i gjeldende prinsipprogram, politiske plattformer og andre politiske dokumenter
 • Arbeidsgruppen skal gjøre seg kjent med styringsdokumentene for de gjeldende faglærerutdanningene
 • Arbeidsgruppen skal ta med seg innspillene fra landsstyret og organisasjonen for øvrig
 • Den innhentede informasjonen og utkast til politisk plattform skal overrekkes arbeidsutvalget innen 01.05.2019
Oppnevning og virketid
 • Arbeidsgruppen skal bestå av tre personer oppnevnt av landsstyret
 • Arbeidsgruppen har virketid fra oppnevning til landsstyremøte én 2019
 • Arbeidsgruppen er selv ansvarlig for egen konstituering
Rammebetingelser
 • Arbeidsgruppen har møterett på stormøtet og landsstyremøter der gruppen ser det som hensiktsmessig
 • Arbeidsgruppen har møteplikt på landsstyremøte tre 2018 og landsstyremøte én 2019
 • Arbeidsgruppen skal ha minst tre egne møter
 • Arbeidsgruppen skal ha jevnlig kontakt med arbeidsutvalget
 • Arbeidsgruppen kan melde opp saker til arbeidsutvalget i løpet av sin virketid
 • Medlemmer, tidligere medlemmer og eksterne kan oppnevnes til arbeidsgruppen
 • Medlemmer i arbeidsgruppen kan ikke inneha sentrale verv i organisasjonen eller være landsstyrerepresentanter